Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 1

CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 

Câu 1 .

Đối với văn bản hành chính thông thường, nơi nhận bao gồm:

 

a. Kính gửi – Nơi đến

c. Người gửi – Người nhận

 

b. Kính gửi – Nơi nhận

d. Nơi gửi – Nơi nhận

Câu 2.  

Cách trình bày số và ký hiệu Công văn của Công ty TNHH Sao Mai ban hành năm 2015 đúng nhất:

 

a. Số: 02/2015/SM

c.  Số: 02/SM

 

b. Số: 02/CV-SM

d.  Số: 02-SM

Câu 3.

Cách trình bày số và ký hiệu Tờ trình của  Công ty TNHH Sao Mai ban hành năm 2015 đúng nhất:

 

a.  Số: 09/TT-SM

c.  Số: 09-TTr/SM

 

b. Số: 09/2015/TTr-SM

d. Số: 09/TTr-SM

Câu 4.

Cách trình bày số và ký hiệu Quyết định khen thưởng của Công ty TNHH Sao Mai ban hành năm 2015 đúng nhất:

 

a.  Số: 09/QĐKT-SM

c.  Số: 09-QĐ/SM

 

b. Số: 09/2015/QĐ-SM

d. Số: 09/QĐ-SM

Câu 5.

Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan ủy quyền cho người khác bằng văn bản ký một số giấy tờ, tài liệu trong phạm vi ủy quyền thì sử dụng chữ viết tắt thẩm quyền ký nào ?

 

a. TM.

c. Q.

 

b. TUQ.

d. TL.

Câu 6.

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy  định  như thế nào về người được ký thừa uỷ quyền?

 

a. Người được ký thừa uỷ quyền được quyền ký tất cả các văn bản trong thời gian dài.

 

b. Người được ký thừa uỷ quyền có thể được uỷ quyền lại cho người khác ký.

 

c. Trong trường hợp đặc biệt, người được ký thừa uỷ quyền được uỷ quyền lại cho người khác ký.

 

d. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký.

Câu 7.

Theo Nghị  định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ, việc ký văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể được quy định như thế nào?

 

a.Ký trực tiếp tất cả các văn bản

               c. Ký quyền (Q.)

 

b. Ký thay mặt (TM.)

               d. Phương án b và c

 

Câu 8.

Trích yếu của văn bản được trình bày ở vị trí:

 

a. Ngay dưới tên loại văn bản hoặc dưới số và ký hiệu văn bản (tùy loại văn bản).

 

b. Ngay dưới tên loại văn bản.

 

c. Ngay dưới địa danh, ngày tháng năm.

 

d. Ngay dưới số và ký hiệu của văn bản.

Câu 9.

Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định địa danh ghi trên văn bản là:

 

a. Tên gọi chính thức của đơn vị hành chính

   c. Theo tên thành phố

 

b. Tên gọi chung thống nhất trong cả nước

   d. Tất cả các phương án trên

Câu 10.

Anh (Chị) hãy sắp xếp  số thứ tự đúng của các căn cứ quyết định nâng lương đối với Cán bộ, Viên chức làm việc ở Trường học trực thuộc Đại học Quốc Gia:

1. Căn cứ  Nghị định s 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ v chế độ tin lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009; Nghị định s 14/2012/NĐ-CP, ngày 07/ 3/ 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, ngày 19/02/ 2013 của Chính phủ;

2.  Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

3.  Căn cứ  Biên bản của Hội đồng xét nâng lương Trường họp ngày 02/10/2013;

4. Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

5. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

6.  Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia được quy định trong “ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia” của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/02/2001;

 

Thứ tự đúng lần lượt là:

 

a. 1 – 3 – 4- 5 – 6 - 2

c. 5 – 6 – 1 – 4 – 3 - 2

 

b. 5 – 6 – 4 – 1 – 3 - 2

d. 6 – 5 – 1 – 4 – 3 - 2

Câu 11.

Thông tư  01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy  định khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan (trừ Luật và Pháp lệnh) thì:

 

a. Ghi  đầy  đủ tên loại, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban  hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản.

 

b. Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản.

 

c. Ghi đầy đủ tên loại, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản.

 

d. Ghi đầy đủ số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản.

Câu 12.

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định bản Sao y bản chính là:

 

a. Bản sao đầy đủ, chính  xác nội dung của văn bản và  được trình bày theo thể thức quy định. Bản Sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính.

 

b. Bản sao đầy đủ nội dung của văn bản và  được trình bày theo thể thức quy  định. Bản Sao y bản chính được thực hiện từ bản chính.

 

c. Bản  sao  chính  xác  nội  dung  của  văn  bản    được  trình  bày  theo  thể thức quy định. Bản Sao y bản chính được thực hiện từ bản chính.

 

d. Bản sao nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy  định. Bản Sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính.

Câu 12.

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định Bản gốc văn bản là:

 

a. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn  bản  được cơ quan  tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

 

b. Bản thảo cuối cùng có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

 

c. Bản hoàn chỉnh về nội dung  được cơ quan tổ chức ban  hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

 

d. Bản hoàn chỉnh về thể thức văn  bản được cơ quan tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

Câu 14.

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định Bản chính văn bản là:

 

a. Bản thảo cuối cùng có chữ ký trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

 

b. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành.

 

c. Bản hoàn chỉnh về nội dung văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành.

 

d. Bản hoàn chỉnh về thể thức, kỹ thuật  trình bày văn  bản và được cơ quan, tổ chức ban hành.

Câu 15.

Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy  định  định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

 

a. Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 25 - 30 mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

 

b. Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; Lề trái: cách mép trái từ  25 - 30 mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

 

c. Lề trên: cách mép trên từ  20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; Lề phải: cách mép phải từ 20 - 25 mm.

 

d. Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

 

Câu 16.

 

Trường Tiểu học Sao Mai gửi văn bản cho Phòng Giáo dục Đào tạo huyện T đề nghị cho tuyển  dụng 01 nhân viên Văn thư. Anh (Chị) hãy lựa chọn hình thức văn bản hành chính thông thường thích hợp nhất:

 

a. Công văn đề nghị

c. Tờ trình

 

b. Giấy đề nghị

d. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 17.

Công ty TNHH  Sao Mai gửi văn bản đề nghị Công ty Cây xanh Tp.Hồ Chí Minh cho đốn các cây cổ thụ trước cổng cơ quan có nguy cơ gãy đổ khi mùa mưa tới. Anh (Chị) hãy lựa chọn hình thức văn bản hành chính thông thường thích hợp nhất:

 

a. Đơn đề nghị

c. Tờ trình

 

b. Công văn đề nghị

d. Công văn yêu cầu

Câu 18.

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định Văn bản hành chính thông thường bao gồm:

 

a. Hiến pháp, các Bộ Luật

 

b. Nghị định, Nghị quyết, Quyết định

 

c. Nghị định, chỉ thị, thông tư, thông cáo, báo cáo, thông báo

 

d. Công văn, báo cáo, thông báo, biên bản

Câu 19.

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện quy định quản lý và sử dụng con dấu như thế nào?

 

a. Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.

 

b. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoặc nhờ người khác đóng dấu.

 

c. Được đóng dấu khống chỉ trong các trường hợp khẩn.

 

d. Có thể giao con dấu cho người khác khi được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Câu 20.

Theo Nghị  định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ, việc sử dụng con dấu của văn phòng hay của đơn vị trong cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

 

a. Những văn bản do văn  phòng  hay  đơn  vị  ban  hành  trong  phạm vi quyền  hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay dấu của đơn vị đó.

 

b. Những  văn  bản  do  văn  phòng  hay  đơn  vị ban  hành  trong  phạm  vi  quyền  hạn được đóng dấu cơ quan, đơn vị đó.

 

c. Những  văn  bản  do  văn  phòng  hay  đơn  vị ban  hành  trong  phạm  vi  quyền  hạn được đóng dấu của cơ quan hoặc văn phòng hay dấu của đơn vị đó.

 

d. Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được đóng dấu của văn phòng hoặc dấu cơ quan hay dấu của đơn vị đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]> Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng

SiteMap

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO NGHĨ TẾT DƯƠNG LỊCHTHÔNG BÁO NGHĨ TẾT DƯƠNG LỊCH
Phan mem quan ly ban hang,Thông báo nghĩ lễ 2/9Thông báo nghĩ lễ 2/9
Phan mem quan ly ban hang,Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017
Phan mem quan ly ban hang,CÔNG VĂN 2102 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (I,II) NĂM 2016CÔNG VĂN 2102 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (I,II) NĂM 2016
Phan mem quan ly ban hang,Mở lớp Nghiệp vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch tháng 4 Tại Cần ThơMở lớp Nghiệp vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch tháng 4 Tại Cần Thơ
Phan mem quan ly ban hang,CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 2CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 2
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP LỚP NVSP NGÀY 10/01/2016 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP LỚP NVSP NGÀY 10/01/2016
Phan mem quan ly ban hang,TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN NHÂN VIÊN
Phan mem quan ly ban hang,Lịch sử và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Lịch sử và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Phan mem quan ly ban hang,Chi nhánh Nha Trang Chào mừng sinh nhật CT CP giáo duc VN Chi nhánh Nha Trang Chào mừng sinh nhật CT CP giáo duc VN
Phan mem quan ly ban hang,Công ty CP GDVN đủ điều kiện Huấn luyện lớp An toàn lao động Công ty CP GDVN đủ điều kiện Huấn luyện lớp An toàn lao động
Phan mem quan ly ban hang,Thủ Tục Xin cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Thủ Tục Xin cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Phan mem quan ly ban hang,Tuyển nhân viên VP làm việc tại HCM Tuyển nhân viên VP làm việc tại HCM
Phan mem quan ly ban hang,Thông tư 06/2011/TT-BXD Thông tư 06/2011/TT-BXD
Phan mem quan ly ban hang,Cho thuê phòng hội trường, hội thảo Cho thuê phòng hội trường, hội thảo